கருவேலி, திருவாரூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு
திருநாவுக்கரசர் தேவாரம்

திருநாவுக்கரசர் தேவாரம்

திருநாவுக்கரசு நாயனார் அருளிச் செய்த தேவாரம் ஐந்தாம் திருமுறை தளத்தின் பெயர் – கருவிலி; ஆலயத்தின் பெயர் – கொட்டிட்டை; பாடல்: மட்டிட் டகுழ லார்சூழ லில்வலைப் பட்டிட் டுமயங் கிப்பரி யாதுநீர் கட்டிட் டவினை போகக் கருவிலிக் கொட்டிட் டையுறை வான்கழல் கூடுமே....
சர்வசக்தியும் வல்லமையும் பொருந்திய ஸ்ரீ சர்வாங்க சுந்தரி கவசம்

சர்வசக்தியும் வல்லமையும் பொருந்திய ஸ்ரீ சர்வாங்க சுந்தரி கவசம்

– ஸ்ரீ ஞானஸ்கந்த பகவான் “சர்வசக்திஸ் வரூபே சர்வாங்கசந்தரி சர்வசத்ரு சாம் ஹாரிணி ஜகத்காரிணி ஜனநி பாஹிமாம் ஞானஸ்கந்த பீட நிவாஸிநி ஞானந்தமயி சர்குணேச்வர ப்ரியே ரக்ஷமாம் ரக்ஷமாம்” “ஓம் சக்தி சுபம்” தேவிஸ்துதி மதுர சரஸவாணி பசுவதி நின்...