கருவேலி, திருவாரூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு
கொட்டிட்டைக் கருவிலி கும்பாபிஷேஹம்!

கொட்டிட்டைக் கருவிலி கும்பாபிஷேஹம்!

– கீதா சாம்பசிவம்  மட்டிட் டகுழ லார்சுழ லில்வலைப் பட்டிட் டுமயங் கிப்பரி யாதுநீர் கட்டிட் டவினை போகக் கருவிலிக் கொட்டிட் டையுறை வான்கழல் கூடுமே. ஞால மல்கு மனிதர்காள் நாடொறும் ஏல மாமல ரோடிலை கொண்டுநீர் கால னார்வரு தன்முன் கருவிலிக் கோல வார்பொழிற் கொட்டிட்டை...
சிலிர்க்க வைக்கும் உண்மைகள்

சிலிர்க்க வைக்கும் உண்மைகள்

ஸ்ரீ தா.வே.அனந்தராம சேஷன் இந்து நாளிதழ்களில் 22 வருடங்கள் உதவி ஆசிரியராக பணிபுரிந்தவர். அவருடைய இஷ்ட தெய்வம் முக்கடலும் சந்திக்கும் இடத்தில் உள்ள பகவதி கன்னியாகுமரி. மந்திர ஜபத்தால் ஈர்க்கப்பட்டு கன்னியாகுமரி ஒவ்வொரு இரவும் மணி 11.00 மணி முதல் 1.30 மணி வரை சாக்தம்...