கருவேலி, திருவாரூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு
கொட்டிட்டைக் கருவிலி கும்பாபிஷேஹம்!

கொட்டிட்டைக் கருவிலி கும்பாபிஷேஹம்!

– கீதா சாம்பசிவம்  மட்டிட் டகுழ லார்சுழ லில்வலைப் பட்டிட் டுமயங் கிப்பரி யாதுநீர் கட்டிட் டவினை போகக் கருவிலிக் கொட்டிட் டையுறை வான்கழல் கூடுமே. ஞால மல்கு மனிதர்காள் நாடொறும் ஏல மாமல ரோடிலை கொண்டுநீர் கால னார்வரு தன்முன் கருவிலிக் கோல வார்பொழிற் கொட்டிட்டை...
இணைபிரியா அழகுகள்

இணைபிரியா அழகுகள்

– கல்கி திரு.கி.ராஜேந்திரன் கல்கி பத்திரிகையின் நிர்வாக ஆசிரியரும் சிறந்த எழுத்தாளருமான திரு.ராஜேந்திரன் தந்தை ‘கல்கி’யின் கொள்கைகளை இன்றளவும் கடைப்பிடித்து வருகிறார். தேச நலனுக்காகவே பத்திரிகைகள் நடத்தப்பட வேண்டும் என்ற உறுதியுடன் கல்கி பத்திரிகையை...