கருவேலி, திருவாரூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு

திருநாவுக்கரசு நாயனார் அருளிச் செய்த தேவாரம்

ஐந்தாம் திருமுறை தளத்தின் பெயர் – கருவிலி;

ஆலயத்தின் பெயர் – கொட்டிட்டை;


பாடல்:
மட்டிட் டகுழ லார்சூழ லில்வலைப்
பட்டிட் டுமயங் கிப்பரி யாதுநீர்
கட்டிட் டவினை போகக் கருவிலிக்
கொட்டிட் டையுறை வான்கழல் கூடுமே.

பொழிப்புரை:
தேனையுடைய மலர்களை வைத்து சூடிய கூந்தலை உடைய பெண்களாகிய சூழலின் வலைப்பட்டு மனம் மயங்கிப் பின் இறங்காமல், நீர் உம்மைக் கட்டிய வினைகள் போக, கருவிலிக் கொட்டிட்டை உறையும் பெருமான் திருவடிகளைக் கூடுவீராக.


பாடல்:
ஞாலம் மல்கு மனிதர்காள் நாடொறும்

ஏல மாமல ரோடிலை கொண்டு நீர்
கால னார்வரு தன்முன் கருவிலிக்
கோல வார் பொழிற் கொட்டிட்டை சேர்மினே.

பொழிப்புரை:
உலகில் நிறைந்த மனிதர்களே! நாள்தோறும் சிறந்த மலர்களோடு பச்சிலைகளையும் பொருந்துமாறு கொண்டு, நீர் உமக்குக் கூற்றுவன் வருவதற்கு முன்பே அழகுமிக்க நெடிய பொழில்கள் சூழ்ந்த கருவிலிக் கொட்டிட்டையைச் சேர்வீராக.


பாடல்:
பங்க மாயின பேசப் பறைந்து நீர்

மங்கு மாநினை யாதே மலர் கொடு
கங்கை சேர்சடை யான்றன் கருவிலிக்
கொங்கு வார்பொழிற் கொட்டிட்டை சேர்மினே.

பொழிப்புரை:
குற்றமுடையவற்றைப் பேசுதலால், நீர் மங்கு மாற்றை நினையாமல் மலர்களைக் கொண்டு, கங்கை சேர்ந்த சடையானுக்குரிய மணம் மிக்க நெடிய பொழில்களை உடைய கருவிலிக் கொட்டிட்டையைச் சேர்வீராக.


பாடல்:
வாடி நீர்வருந் தாதே மனிதர்காள்

வேட னாய்விச யற்கருள் செய்த வெண்
காட னாருறை கின்ற கருவிலிக்
கோடு நீள்பொழிற் கொட்டிட்டை சேர்மினே.

பொழிப்புரை:
மனிதர்களே! நீர் துன்பங்களால் வாடி வருந்தாமல் அருச்சுனனுக்கு வேடனாய் வந்து அருள் செய்த திருவெண் காடனார் உறைகின்ற கிளைகள் நீண்ட பொழிலை உடைய கருவிலிக் கொட்டிட்டையைச் சேர்வீராக.


பாடல்:
உய்யு மாறிது கேண்மி னுலகத்தீர்

பைகொள் பாம்பரை யான்படை யார்மழுக்
கையி னானுறை கின்ற கருவிலி
கொய்கொள் பூம்பொழிற் கொட்டிட்டை சேர்மினே.

பொழிப்புரை:
உலகத்தில் உள்ளவர்களே! இதுவே உய்யும் வழி; கேட்பீராக; படம் கொண்ட பாம்பை அரையின்கண் அணிந்தவனும் மழுப்படை பொருந்திய கையை உடையவனும் ஆகிய பெருமான் உறைகின்ற, கொய்து கொள்ளத்தக்க பூக்களை உடைய பொழில் சூழ்ந்த கருவிலிக் கொட்டிட்டையைச் சேர்வீராக.


பாடல்:
ஆற்ற வும்அவ லத்தழுந் தாது நீர்
தோற்றுந் தீயொடு நீர்நிலந் தூவெளி
காற்றுமாகிநின் றான்றன் கருவிலிக்
கூற்றங் காய்ந்தவன் கொட்டிட்டை சேர்மினே.

பொழிப்புரை:
நீங்கள் மிகவும் துன்பத்தில் அழுந்தாமல் அவனால் தோற்றுவிக்கப்படுகின்ற தீ, நீர், நிலம், காற்று, விசும்பு ஆகி நின்றவனும் கூற்றுவனைக் காய்ந்தவனும் ஆகிய பெருமானுக்குரிய கருவிலிக் கொட்டிட்டையைச் சேர்வீராக.


பாடல்:
நில்லா வாழ்வு நிலைபெறு மென்றெண்ணிப்
பொல்லா வாறு செயப்புரி யாதுநீர்
கல்லா ரும்மதில் சூழ்தண் கருவிலிக்
கொல்லே றூர்பவன் கொட்டிட்டை சேர்மினே.

பொழிப்புரை:
நில்லாத வாழ்வு நிலை பெரும் என்று எண்ணிப் பொல்லா நெறியின் கண் வினைகளை செய விரும்பாது, நீர், கல்லால் நிறைந்த மதில் சூழ்ந்து தண்ணியதும் கொல்லேறாகிய இடபத்தினை ஊர்வானுக்குரியதுமான கருவிலிக் கொட்டிட்டை சேர்வீராக.


பாடல்:
பிணித்த நோய்ப்பிற விப்பிரி வெய்துமா
றுணர்த்த லாமிது கேண்மி னுருத்திர
கணத்தி னர்தொழு தேத்துங் கருவிலிக்
குணத்தி னானுறை கொட்டிட்டை சேர்மினே.

பொழிப்புரை:
உம்மைப் பிணித்துள்ள நிறைந்த பிறவி பிரிவெய்தும் நெறியை உணர்த்தலாகின்ற இதனைக் கேட்பீராக! உருத்திர கணத்தினார் தொழுதேத்துவதும்;
எண்குணத்தினான் குறைவதும் ஆகிய கருவிலிக் கொட்டிட்டையை சேர்வீராக.


பாடல்:
நம்பு வீரித்து கேண்மின் கள்நாடோறும்
எம்பி ரானென் றிமையவ ரேத்துமே
கம்ப னாருறை கின்ற கருவிலிக்
கொம்ப னார்பயில் கொட்டிட்டை சேர்மினே.

பொழிப்புரை:
மனிதர்களே! நான் சொல்லும் இதனை நம்பிக் கேட்பீராக; நாள்தோறும் தேவர்கள் ‘எம்பெருமான்’ என்று ஏகம்பத்து இறைவனார் உறைகின்றதும், பூங்கொம்பு போன்ற பெண்கள் பயில்வதும் ஆகிய கருவிலிக் கொட்டிட்டையைச் சேர்வீராக.


பாடல்:
பாரு ளீரிது கேண்மின் பருவரை
பேரு மாறெடுத் தானை யடர்த்தவன்
கார்கொள் நீர்வயல் சூழ்தண் கருவிலிக்
கூர்கொள் வேலினன் கொட்டிட்டை சேர்மினே.

பொழிப்புரை:
உலகிலுள்ளவர்களே! இது கேட்பீராக! பெரிய திருக்கயிலாய மலையைப் பெறுமாறு எடுக்கலுற்ற இராவணனை அடர்த்தவனும் கூர்பய் கொண்ட வேலை உடையவனும் ஆகிய பெருமான் உறைகின்ற கருமையைக் கொண்ட நீர் நிறைந்த வயல் சூழ்ந்த கருவிலிக் கொட்டிட்டையைச் சேர்வீராக.


திருச்சிற்றம்பலம்